Indlela yokuthetha imihla kunye namaxesha ngesiTaliyane

NguTeresa L.Picarazzi

Xa usenza izicwangciso, ukuqeshwa, kunye namalungiselelo okuhamba kwi Abathetha isiTaliyane amazwe, kufuneka ube nakho ukuchaza imihla kunye neminye imigaqo yekhalenda ngesiTaliyane. Ukuqonda iintsuku zeveki, iinyanga zonyaka, kunye nendlela yokuxelela ixesha ngesiTaliyane kunokukunceda ukuba uphephe ukudideka.



Imigaqo yekhalenda

Iintsuku zeveki ( Iintsuku yeveki ) azifakwanga ngoonobumba ngesiTaliyane.



uMvulo ( loo-neh- dee ) (UMvulo)

uLwesibini ( mahr-teh- dee ) (ULwesibini)



uLwesithathu ( ngaphezulu-koh-leh- dee ) (ULwesithathu)

uLwesine ( zhoh-veh- dee ) (ULwesine)

uLwesihlanu ( veh-nehr- dee ) (ULwesihlanu)



uMgqibelo ( yabona -bah-toh ) (NgoMgqibelo) O

iCawe ( wenze- meh -ee-kah ) (ICawe)

Njengeentsuku zeveki, iinyanga zonyaka ( Iinyanga ze unyaka ) azifakwanga ngoonobumba ngesiTaliyane.)

Ixabiso le-androgel kwi-costco

EyoMqungu ( Ubunjani ) (EyoMqungu)

EyoMdumba ( fehb-brah-yoh ) (EyoMdumba)

EyoKwindla ( mahr-tsoh ) (EyoKwindla)

UTshazimpuzi ( ah-pree-leh ) (UTshazimpuzi)

UCanzibe ( mahj-joh ) (UCanzibe)

Isilimela ( ewe-nyoh ) (Isilimela)

EyeKhala ( loo-lyoh ) (EyeKhala)

EyeThupha ( ah-gohs-toh ) (EyeThupha)

EyoMsintsi ( seht-tehm-breh ) (EyoMsintsi)

EyeDwarha ( oht-toh-breh ) (EyeDwarha)

EyeNkanga ( noh-vehm-breh ) (EyeNkanga)

EtiMnga ( dee-chehm-unxweme ) (EtiMnga)

AmaTaliyane abhala imihla ngendlela eyahlukileyo kunale siyenzayo. Qala kusuku, emva kwenyanga, emva konyaka. Umzekelo, ukuveza uJanuwari 08, 2009, ungabhala 8/1/09 endaweni ka-1/8/09. Ukuba uyibhala 1/8/09, kunokucingelwa ukuba uthetha ngo-Agasti.

Ungasebenzisa la mabinzana alandelayo xa uxoxa ngemihla ngesiTaliyane.

 • Loluphi usuku namhlanje? (Loluphi usuku namhlanje?)

 • Namhlanje kungolwesiHlanu. (Namhlanje kungolwesiHlanu.)

 • Uhamba ngaluphi usuku? [Engekho sikweni]; Ihamba ngaluphi usuku? (Ngokusesikweni) (Uhamba ngaluphi usuku?)

 • Ndiyemka ngoMvulo. (Ndiyahamba ngoMvulo.)

 • Uya kweyiphi inyanga e-Itali? [Ngokungekho sikweni] (yeyiphi inyanga oya e-Itali?)

 • Nge-Agasti. (Ngo-Agasti.)

 • Linini usuku lobhiyozela ukuzalwa? [Engekho sikweni] (Lunini usuku lwakho lokuzalwa?)

 • Nge-7 kaNovemba. (Novemba 7.)

  tl 211 ipilisi ejikelezayo yeorenji
 • Loluphi usuku namhlanje? (Uthini umhla?)

 • Ngumhla wesihlanu kweyoMsintsi. (NguSeptemba 5.)

Ukuxela ixesha

Ixesha losuku linokuchazwa ngokubanzi okanye ngamaxesha athile. Ungawasebenzisa la magama alandelayo ukuchaza ixesha ngokubanzi.

ekuseni (ekuseni)

ngenjika Langa (ngenjika Langa)

ngokuhlwa (ngokuhlwa)

ebusuku (ezinzulwini zobusuku [kude kube malunga ne-5 kusasa okanye njalo])

usuku (johr-noh) [m] (usuku)

izolo (ee-eh-ree) (izolo)

ngomso (doh-mah-nee) (ngomso)

intsimbi yeshumi elinambini (emini)

ezinzulwini zobusuku (ezinzulwini zobusuku)

namhlanje (namhlanje)

Ukuxela ixesha ngesiTaliyane ngumbuzo nje wokubala. I-Italiyane ihlala isebenzisa iwotshi eneeyure ezingama-24. Xa usebenzisa iwotshi eneeyure ezingama-24, yongeza nje i-12 kwiyure nganye emva kwemini, umzekelo ngo-6 ntambama Uba yi-18.

Xa ufuna ukwazi ixesha elithile losuku, ungabuza Kuxeshaphi? (Kuxeshaphi?). Xa ubeka ixesha phakathi kweeyure, yithi iyure + umz. kunye nekota (kunye nekota), kwaye amashumi amabini anesithathu (kunye no-23), kunye nesiqingatha (Amashumi amathathu). Xa udlulile kwisiqingatha seyure, qala ngokuhamba ngomnye utsho inani lemizuzu kude kube yiyure elandelayo, umzekelo, yithi ikota ukuya (ukusuka kwikota ukuya) kunye thabatha ishumi (imizuzu elishumi ukuya).

Ungasebenzisa la mabinzana alandelayo njengesikhokelo xa uthetha ngexesha ngesiTaliyane.

 • Inye. (Ngu-1 kusasa)

 • Yintsimbi yeshumi emva kwentsimbi yokuqala. (Ngu-1: 10 kusasa)

 • Kungokuhlwa. (Ngokuhlwa.)

 • Licala emva kwentsimbi yeshumi elinambini. (Ngu-12: 30 emva kwemini)

 • Kusezinulwini zobusuku. (Kusezinzulwini zobusuku.)

 • Yintsimbi yesibini. (Ngu-2 kusasa)

  ndingayithatha i-benadryl nge-prednisone
 • Yikota yesibini emva kwentsimbi yesibini. (Ngu-2: 15 kusasa)

 • Yintsimbi yeshumi elinesihlanu. (Ngu-3 emva kwemini)

 • Lishumi ukuya kumashumi amabini anesibini. (Ngu-9: 50 emva kwemini)

NgesiTaliyane, ngo-9: 50 emva kwemini. kuthethwa njenge amashumi amabini anesibini ukuya kwelishumi. (9:50 pm) Nangona kunjalo, ngokungacwangciswanga, ihlala ibhalwa njenge-9,50. Qaphela ukuba ikholoni ithathe indawo yekoma.

 • Uhamba nini uloliwe? (Uhamba nini uloliwe?)

 • Icandelo all'one. (Ihamba ngo-1.)

 • Iqala ngaphi i-opera? (Iqala ngaphi i-opera?)

 • Iqala kumashumi amabini. (Iqala ngentsimbi yesi-8 emva kwemini)

 • Ivala nini ihostele? (Ihlala nini ihostele?)

 • Kuvalwa ngecala emva kwentsimbi ezinzulwini zobusuku. (Kuvalwa ngo-12: 30 kusasa)